+7 (495) 637 77 03

+7 (495) 637 75 96

RU

2003


Galina Vishnevskaya and Mstislav Rostropovich present their pupils in cities of the Volga region

3 October 2019

Nizhny Novgorod, Kazan, Ulyanovsk. Samara

Soloists of the Opera Centre and stipend holders of the Rostropovich Foundation